• Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η Ελληνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη με ειδική αναφορά στα Δωδεκάνησα,η φιλοσοφία της Στρατηγικής, η πορεία που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή, καθώς και οι βασικές αρχές της.

  • Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη,η φιλοσοφία της Στρατηγικής, η πορεία που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή, καθώς και οι βασικές αρχές της.

  • Στο μάθημα αυτό επιδιώκεται η γνωριμία των παιδιών με τις έννοιες της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, η οριοθέτηση και η σύνδεσή τους με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τον καταναλωτισμό και την απασχόληση. Παράλληλα καταδεικνύονται οι επιδράσεις των προβλημάτων αυτών στις τοπικές κοινωνίες μέσω της παγκοσμιοποίησης και αναζητούνται τρόποι «αειφορικής» στάσης απέναντι τους ατομικά και συλλογικά.