• Το μάθημα αυτό επιχειρεί να προσδιορίσει το ρόλο των κοινωνικών φορέων στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση οικολογικών στάσεων και την ενεργοποίηση του πληθυσμού για την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

  • Μέσω του μαθήματος επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με  τους παραδοσιακούς οικισμούς της Δωδεκανήσου, μελετώνται οι παράγοντες καθώς και οι γενικότερες συνθήκες (κοινωνικές, πολιτισμικές κλπ.) που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των παραδοσιακών οικισμών.  

  • Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα στις παραθαλάσσιες και τις νησιωτικές περιοχές της. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται κυρίως τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον οικοτουρισμό, που ως τουριστικός τύπος αφενός επιδιώκει τη μείωση των επιπτώσεων του τουρισμού και αφετέρου είναι κατάλληλος για την εφαρμογή του σε προστατευόμενες περιοχές. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για τα ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και επιλέγεται για μελέτη και οικοτουριστική ανάπτυξη η περιοχή της Ολύμπου Καρπάθου. Το μάθημα ολοκληρώνεται με το τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο επισημαίνονται οι άξονες της αειφόρου ανάπτυξης και αναδεικνύονται οι παράγοντες για την υλοποίηση μιας βιώσιμης οικοτουριστικής ανάπτυξης.

  • Στο μάθημα κατ’ αρχήν οριοθετείται η έννοια της «προστατευόμενης περιοχής», καταγράφονται οι προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο καθώς και οι νόμοι και οι συμβάσεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία τους.

  • Στο μάθημα επιχειρείται η κατανόηση της αξίας της βιοποικιλότητας, η αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία, η ευαισθητοποίηση μέσω δραστηριοτήτων, η διερεύνηση των στάσεων και η αναθεώρηση συμπεριφορών απέναντι σε αυτό το τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα που συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή ζωής, καθώς ο πλανήτης μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μεγάλη κρίση λόγω της εξαφάνισης αρκετών ειδών καθώς και πολιτισμικών στοιχείων.

  • Στο μάθημα αυτό, το θέμα είναι η θάλασσα και μια από τις κύριες δραστηριότητες του ανθρώπου σε σχέση με αυτή, η αλιεία.

  • Αρχικά, θα κατανοήσουμε την έννοια των απορριμμάτων και τις τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. Στη συνέχεια, θα μάθουμε ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παραγωγή των απορριμμάτων τόσο στο περιβάλλον όσο και σε εμάς τους ανθρώπους. Ακολούθως, θα γνωρίσουμε τα τρία στάδια της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Έπειτα, θα εξετάσουμε τι επικρατεί στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τέλος θα αναφέρουμε τρόπους για να μειώσουμε την παραγωγή των απορριμμάτων.

  • Θα μάθετε τι είναι η ενέργεια, ποιες είναι οι κατηγορίες των πηγών της, μαζί με τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Θα ενημερωθείτε για την ενεργειακή κατάσταση στον κόσμο, όπως και για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα  και τα Δωδεκάνησα. Θα βρείτε μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

  • Το μάθημα διαπραγματεύεται το πολύ κρίσιμο -στις μέρες μας- ζήτημα της διαχείρισης του νερού και την ιδιαίτερη σημασία που αυτό αποκτά σε ένα νομό όπως τα Δωδεκάνησα, με τα άνυδρα νησιά, τη ραδγαία τουριστική ανάπτυξη και την παρατηρούμενη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων του.

    Με αναφορά στη νομοθεσία και με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, καταδεικνύονται οι συνέπειες της ρύπανσής του, οι οποίες προκαλούν έντονη ανησυχία και αποτελούν σημείο αφετηρίας για ατομικές και συλλογικές δράσεις.