ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(3.1.1)

 This course allows guest users to enter

Στο μάθημα αυτό επιδιώκεται η γνωριμία των παιδιών με τις έννοιες της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, η οριοθέτηση και η σύνδεσή τους με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τον καταναλωτισμό και την απασχόληση. Παράλληλα καταδεικνύονται οι επιδράσεις των προβλημάτων αυτών στις τοπικές κοινωνίες μέσω της παγκοσμιοποίησης και αναζητούνται τρόποι «αειφορικής» στάσης απέναντι τους ατομικά και συλλογικά.

This course allows guest users to enter