ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(3.2.7)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα στις παραθαλάσσιες και τις νησιωτικές περιοχές της. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται κυρίως τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον οικοτουρισμό, που ως τουριστικός τύπος αφενός επιδιώκει τη μείωση των επιπτώσεων του τουρισμού και αφετέρου είναι κατάλληλος για την εφαρμογή του σε προστατευόμενες περιοχές. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για τα ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και επιλέγεται για μελέτη και οικοτουριστική ανάπτυξη η περιοχή της Ολύμπου Καρπάθου. Το μάθημα ολοκληρώνεται με το τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο επισημαίνονται οι άξονες της αειφόρου ανάπτυξης και αναδεικνύονται οι παράγοντες για την υλοποίηση μιας βιώσιμης οικοτουριστικής ανάπτυξης.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες