Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(3.2.9)

 This course allows guest users to enter

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να προσδιορίσει το ρόλο των κοινωνικών φορέων στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση οικολογικών στάσεων και την ενεργοποίηση του πληθυσμού για την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

This course allows guest users to enter